Logo for Foreldrestyrke

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner innebærer alle former for krenkelser, hvor voldsutøver og offer er knyttet til hverandre ved familiebånd eller på annen måte betyr noe for hverandre i hverdagen.
Kvinne som beskytter seg med hendene.

Hva er vold i nære relasjoner

Vold kan inkludere mange typer handlinger og definisjoner, som fysisk vold, psykisk vold, omsorgssvikt, oppdragervold, seksuell vold, ekstrem kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og mobbing. Ulike krenkelser og overgrep på sosiale medier har også blitt et utbredt problem de siste årene, og defineres derfor som vold i nære relasjoner. «Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil», Per Isdal, 2000. 2. 

Psykisk mishandling kan være en gjennomgående holdning eller handling hos omsorgspersoner som ødelegger for eller forhindrer utvikling av et positivt selvbilde hos barnet. Det kan komme til uttrykk i form av trusler, nedsettende utsagn om barnet, sårende kritikk, gjentatte forhør og ignorering. Psykisk omsorgssvikt betyr at barnets omsorgspersoner viser en fientlig holdning som kommer til uttrykk gjennom nedvurdering, latterliggjøring, trusler om straff osv. Fravær av kjærlighet, trygghet, hengivenhet, emosjonell støtte og psykologisk hjelp når det trengs er også psykisk omsorgssvikt. Og når barn er vitne til vold i partnerforhold. Det er svært vanskelig å oppdage denne formen for mishandling siden dette ikke setter fysiske spor, men er derimot minst like skadelig og barnet blir sterkt preget av en slik oppførsel.

Fysisk mishandling innebærer at en voksen person påfører andre smerte, kroppslig skade eller sykdom. Fysisk avstraffelse brukt for å disiplinere og oppdra barn defineres også som fysisk mishandling.

Omsorgssvikt er den vanligste formen for mishandling. I tillegg til fysisk og psykisk omsorgssvikt kan det være at barnet ikke følges opp i forhold til skole og opplæring, manglende kontakt med helsetjenesten når barnet trenger medisinsk hjelp, eller ikke prioritere barnets mest grunnleggende behov fremfor egne behov.  

Seksuelle overgrep mot barn innebærer at barn blir utsatt for seksuell aktivitet som de er for unge til å forstå eller gi samtykke til. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år.

Kjønnslemlestelse inngår som vold mot kvinner og kjennetegnes ved alle typer inngrep der ytre kvinnelige kjønnsorgan påføres varige forandringer eller skader, og der inngrepet foretas av andre grunner enn medisinske. Kjønnslemlestelse kan ha store helsemessige konsekvenser, både akutt og ved utvikling av kroniske underlivsplager. Alle former for kjønnslemlestelse er straffbart etter lov om kjønnslemlestelse § 1. 

Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Tvangsekteskap defineres i dag som en del av fenomenet vold i nære relasjoner. Alle offentlige instanser og tjenester som får opplysninger som gir bekymring om at barn skal giftes har opplysningsplikt til barneverntjenesten. Ved slik mistanke skal barneverntjenesten og eventuellt politi varsles uten at familien er informert.   

Det er mobbing når noen plager andre.

Mobbing kan for eksempel være:

 • å bli dyttet

 • å bli slått

 • å bli pirket på

 • å bli baksnakket

 • å bli spredt rykter om

 • å bli truet

 • å bli frosset ut

 • å bli presset til å gjøre ting for andre som en ikke vil

Både voksne og barn kan være de som mobber. Mobbing skjer på skolen, på fritiden, på trening og på internett. Mobbingen som har startet ett sted, sprer seg ofte til andre steder. 

Hjelpetilbud - vold i nære relasjoner

Barneverntjenesten: 35 58 10 00

Barnevernsvakta: 900 53 304

Politi: 02800

Legevakt/Overgrepsmottak: 116 117

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Krisesenteret i Telemark: 35 58 71 00

Ressursgruppe mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 478 35 730

SMISO Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark: 35 58 88 80

https://www.skien.kommune.no/globalassets/helse-og-velferd/brosjyre-vold-i-nare-relasjoner.pdf

Kommunens handlingsplan

Skien kommune har en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den ble vedtatt i bystyret i 2012, og deretter revidert i 2019.

Det overordnede målet med denne planen, er at alle som lever med vold, skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse gjennom tiltak som kompetanseheving, samhandling, holdningsskapende arbeid, bevisstgjøring og forebyggende arbeid i kommunen. Handlingsplanen definerer hva vold i nære relasjoner er, hvordan vi skal handle ved bekymring, og kommunale tiltak i Skien kommune. Målet er å få til et godt tverrfaglig samarbeid, og skape gode rutiner for hvordan vi kan håndtere vold i nære relasjoner på en mest mulig enhetlig måte. Målgruppa for handlingsplanen er alle ansatte i Skien Kommune som i sitt virke møter volds- og overgrepsutsatte, slik at alle i enda større grad kan bidra til en trygg og god tilværelse for byens innbyggere.

Symptomer på vold i nære relasjoner

Det kan være vanskelig å avdekke at noen utsettes for vold i nære relasjoner. Barn gir ofte vage signaler, men sett i sammenheng, kan det være barnets måte å uttrykke at noe er galt. Atferdsendring eller psykosomatiske plager kan ofte være tegn på at noe er galt. Barnets reaksjoner varierer med alder, personlighet og omgivelsenes responser. 

Våg å tenke muligheten, våg å spørre, og lytt til hva barnet sier. Du kan være den barnet åpner seg for. Husk at du også er forpliktet til å hjelpe. Ta alltid kontakt med barnevern eller politi hvis du mistenker at et barn utsettes for vold. 

Tegn på fysisk mishandling kan være blåmerker, mange "vondter", frykt, brudd, brannsår, bitemerker, hovne områder, øvrige skader på kroppen uten en naturlig forklaring, voldelig adferd og generelt sen utvikling hos barn.

Tegn på psykisk mishandling kan gi uttrykk i sosialt tilbaketrukkethet, uvanlig sterkt sinne, lav selvtillit, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner, forsøk på å rømme. Barn som utvikles seinere enn normalt, både fysisk og psykisk.

Tegn på omsorgssvikt eller vanskjøtsel kan være stort fravær fra skolen, manglende konsentrasjon, er trett og sover i timen, tigger og stjeler, enten mat eller penger, ofte er skitten og lukter vondt, er dårlig kledd i forhold til været. Foreldre-omsorgspersoners bruk av rusmiddler/ medikamenter eller at foreldre/omsorgspersoner har psykiske lidelser.  

Tegn på seksuelle overgrep kan være at barnet oppfører seg aggressivt, har selvmordstanker, skader seg selv, dårlig tannstatus, har generelle atferdsproblemer som rastløshet, ulydighet, irritabilitet eller mobber andre konkrete utsagn fra barnet, uttalt seksualisert atferd, utagerende og utprøvende atferd, plager fra kjønnsorganet i form av smerter, utflod, blødning, rødhet eller sårhet. 

https://www.skien.kommune.no/globalassets/helse-og-velferd/brosjyre-vold-i-nare-relasjoner.pdf

Oppdragervold

Fysisk eller psykisk vold og disiplinering eller oppdragelse av barn, er forbudt og straffbart i Norge.  Barn som opplever vold i oppdragelsen, blir redde og kan utvikle voldelig adferd. Det kan påvirke den generelle utviklingen, gi lærevansker og påføre fysiske og psykiske plager.

Vi kan skille mellom ulike former for oppdragervold:

 • Vold som planlagt og «omsorgsfull» oppdragelse der foreldrene sier at det er en hensiktsmessig metode for å lære sine barn forskjellen på rett og galt. Videre sier de at de har en god intensjon – de vil sine barn det beste.

 • Overføring av skadelige familiemønstre. Foreldre sier at dette er den eneste måten å drive grensesetting på: «Slik ble vi oppdratt, og vi har jo ikke tatt skade av det». Også her er intensjonen god.

 • Lav frustrasjonstoleranse hos foreldre. I denne gruppen finnes mange foreldre som sliter med egne problemer: at de selv har vært utsatt for vold, problemer i arbeidslivet, rus, alvorlig sykdom kan være eksempler.

Det er viktig at foreldre lærer seg andre verktøy i oppdragelsen, og søker hjelp dersom de trenger det.  

Tvangsekteskap

To mennesker kan gifte seg hvis begge er over 18 år, er enige om det og selv ønsker det. Hvis noen gifter seg mot sin vilje er det et tvangsekteskap. I noen kulturer brukes æresrelatert vold og ekstrem kontroll til å gifte bort barn mot deres vilje. Tvangsekteskap er et overgrep mot menneskets rett til å velge ektefelle. 

 • Det er straffbart å gifte seg med noen som er under 16 år når ekteskapet inngås.

 • Det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er under 16 år.

 • Det er straffbart å tvinge eller presse noen til å gifte seg. 

 • Hvis noen gifter seg mot sin vilje etter å ha blitt utsatt for press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold uavhengig av alder, er det et tvangsekteskap.

 • Den som tvinger noen inn i et ekteskap, risikerer fengselsstraff i inntil seks år. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette kan bli utvist fra Norge.

 • Hvis du har blitt tvangsgiftet kan du få skilsmisse uten separasjon. Du kan også søke om at ekteskapet kan gjøres ugyldig. Dette må du søke om innen seks måneder etter at du ble fri fra tvangen, og senest fem år etter at du ble gift. Hvis ekteskapet gjøres ugyldig, blir du registrert som ugift etterpå, og ikke som skilt.

PODCAST med Kari Killén og Inga Marte Thorkildsen om vold i nære relasjoner. Her hører vi fortellinger fra virkeligheten og om barn som opplever vold og overgrep.

Skien kommunes handlingsplan om vold i nære relasjoner

Krisesenteret i Telemark er et lavterskeltilbud for barn, kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning, det er et gratis botilbud, det er døgnåpent og det tilbys også dagsamtaler.

Overgrepsmottaket i Telemark er et gratis tilbud til alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Mottaket består av et team med leger og sykepleiere som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker. Det er alltid en sykepleier på vakt som kan svare på spørsmål, gi råd eller innkalle teamet når det er behov for undersøkelse. Ring 116 117 for å komme i kontakt med overgrepsmottaket.

SMISO er et lavterskel støttesenter for kvinner, menn, jenter og gutter som har opplevd seksuelle overgrep enten som barn eller voksne. De har også tilbud til pårørende og nærstående til utsatte for overgrep. Tilbudet er gratis. Ring 35 58 88 80 for avtale.

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. Oppholdet er gratis og gjelder uansett hvor man bor i landet.

Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis. VO-linjen har også en chat. Her kan du skrive inn til oss helt anonymt og lydløst. Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-15.00

Hva gjør jeg når...

Jeg er bekymret for at et barn er utsatt for vold?

Er du bekymret for at et barn er utsatt for vold er det viktig å ta affære.

Er det pågående vold kan du ringe politiet på tel: 112

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familier har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme. Se mer informasjon her;

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/oppvekst/barnevern/

På dagtid kan du kontakte barnevernet på telefon 35 58 10 00

Mellom kl. 1600 og 0800 og i helger/høytider kan du ringe Barnevernsvakta direkte på telefon 900 53 304.

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av veronika-sorensen-1612276664.jpg Billed av brede-refsdal.jpg Billed av marthine-haugen.jpg

14 bidragsytere.

Se alle