Logo for Foreldrestyrke

Français

Aux parents: Les enfants, la guerre et la fuite / For foreldre: Barn, krig og flykt.

Troubles du sommeil/ Søvnproblemer

Brochure sur les mutilations génitales/Brosjyre om kjønnslemlestelse

La protection de l’enfance en Norvège/ Oversatt informasjon om barnevernet i Norge

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.