Logo for Foreldrestyrke

Vennskap, utenforskap og mobbing

Det å ha en venn skaper trygghet og gir økt selvfølelse. Venner er viktige for barns trivsel og utvikling. Dessverre er det ikke like lett for alle barn å få seg en venn. Mobbing eller utestengelse kan gi fatale konsekvenser for et menneske, men mye kan forhindres av tilstedeværende voksne som tørr å bry seg og som er gode rollemodeller.

Vennskap

Mobbing

Mange barn synes det er flaut og vanskelig å fortelle om mobbing. Mobbing kan skje på mange ulike steder; i barnehagen, på skolen, på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.

Noen typer mobbing, som stygge blikk, baksnakking og utestenging kan være vanskelig for voksne å oppdage. Du bør ta barnet på alvor og ikke bagatellisere hans eller hennes opplevelser.

Utenforskap

Det motsatte av utenforskap er fellesskap.

Å være utenfor i vennegjengen, ikke være på skolen eller mangel på språk eller kulturell tilknytning gjør at man ikke er med i fellesskapet. Utenforskap kan ramme folk i alle aldre og ulike livssituasjoner.

En podkast for foreldre. Aftenpostens «Foreldrekoden» med psykolog Hedvig Montgomery tar opp mange viktige temaer.

Alle barn er ulike på hver sin måte – noe som gjør dem til den de er. Likevel har noen barn særtrekk ved seg eller familien som kan oppleves som mindre vanlig i omgivelsene. Kanskje handler det om familiekonstellasjonen, trekk ved utseendet eller funksjonsevne. Det er viktig at du som forelder er en trygg voksen og tør å snakke åpent om det barnet lurer på.

  I løpet av årene på barneskolen går barna gjennom flere faser i vennskapsutviklingen  

Skam, redsel, tristhet, sinne, avsky, glede, overraskelse & interesse. Hva er følelser og hvordan virker de?

Det er lett å bli fortvilet hvis du oppdager at barnet ditt blir mobbet. Hva kan du som forelder bidra med og hva har skolen plikt til?

Alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt på skolen og utvikle seg både faglig og sosialt. Mobbing skaper mistrivsel – noe som igjen gjør at mange ikke lærer godt på skolen. Når noen blir mobbet, påvirker det gjerne hele klassen. Et godt samarbeid mellom skole og foreldre er derfor uvurderlig for barnas trivsel, læring og utvikling.

Vær den voksne som våger å gå litt lengre, ikke gi slipp ....

Det kan være vanskelig å få beskjed om at barnet ditt mobber eller plager andre. Men hold hodet kaldt og ikke avvis den som forteller deg det.

Når er man en god venn? Hvordan sier man unnskyld? Krangler gutter på en annen måte enn jenter? I denne episoden skal fire barn på Uranienborg skole hjelpe oss med å finne svar.

Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring.

Temaer som vennskap, følelser, foreldrerollen osv.

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Tlf. 116 123

På Sidetmedord kan du skrive om det som er vanskelig i livet. Skriv en anonym melding og få svar innen 24 timer, eller kom i kontakt med andre i samme situasjon som deg selv gjennom forumet og vennetjenesten. Du kan også chatte med Mental Helses veiledere om akkurat det du vil hele døgnet.

Program for sosial og emosjonell læring - Mitt valg!

Det må arbeides aktivt for å motvirke utstøtelsesmekanismer i hverdagslivet til barn og unge. Mobbing og trakassering er eksempler på slike mekanismer.

Å aktivt motvirke innebærer å arbeide mot at noen føler at de står på utsiden av fellesskapet.

Mobbeombudet kan kontaktes av barn, elever, foresatte. og skoler. De er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø. I Skien er kontakten Hilde Ekeberg Fliid - hilde.ekeberg.fliid@vtfk.no Mobil: 901 83 826

Nettmobbing- Her er råd og tips fra Barneombudet.

Det kan være vanskelig for barn å fortelle foreldrene sine om mobbing. Men hva gjør du om barnet ditt blir mobbet – eller er en mobber selv?

Må alle barn ha en bestevenn? Hva gjør man når barnet faller utenfor? Kan foreldre skaffe barna venner? Lytt til "Foreldrekoden" podkasten om temaet.

Til tross for en rekke satsninger i de nordiske velferdsstatene over flere år, fremstår fremdeles utenforskap blant unge som en utfordring uten løsning.

Hva sier nordisk forskning om hva som gjøres for å inkludere utsatte unge i skole, arbeid og samfunn? Vi bruker begrepet «utsatte unge» om unge i alderen 13-29 år. De har til felles at de på grunn av psykisk uhelse, rus, lærevansker, funksjonshemming, omsorgssvikt, lavinntekt eller annet, har vansker med å delta i skole, arbeid eller lokalsamfunn.

Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell.

Ungdom forteller om utenforskap i et skriveprosjekt.

For ungdom som opplever et utenforskap er hverdagen en annen. Til nå har vi hatt mye kunnskap om risikofaktorene for å havne i et utenforskap, men lite innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor har det, og hvordan de selv opplever situasjonen sin. Gjennom dybdeintervjuer, supplert av en kvantitativ undersøkelse har Voksne for Barn fått et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det.

Hva gjør jeg når...

Barnet mitt blir utestengt?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med skolen, med lærer, miljøarbeider og/ eller helsesykepleier. Kanskje dere kan finne en løsning på problemet sammen.

Barnet mitt blir mobbet?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med skolen, med lærer, miljøarbeider og/ eller helsesykepleier. Kanskje dere kan finne en løsning på problemet sammen.

Hjelper ikke dette så finnes det i Skien et mobbeombud. Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte. De er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø.

Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barn- og elevmiljø.

Se mer her

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/elev-og-larling-mobbeombud/mobbeombud/

Skien er kontakten Renate Mentzoni Aaraas renate.aaraas@vtfk.no Mobil: 932 00 840

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

Barnet mitt virker deprimert?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter psykisk og virker deprimert, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går, er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Barnet mitt er redd for å møte andre mennesker?

Om du er bekymret for at barnet ditt viser tegn på å isolerer seg og er redd for å møte andre mennesker, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (Tel: +47 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Barnet mitt skader seg selv med vilje?

Om barnet ditt skader seg selv med vilje må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Er selvskadingen så alvorlig at det trengs raskere legehjelp enn fastlegen, ringer du legevakten på 116 117 evt. 113 (ved svært alvorlig skade). Er du i tvil; ring 116 117 for råd.

Barnet mitt kan ha en spiseforstyrrelse?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter med en spiseforstyrrelse må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av tina-kikut.JPG Billed av lene-lorentzen.jpeg Billed av marthine-haugen.jpg

14 bidragsytere.

Se alle